Rumeli Hisar? Mahallesi, Lokma, Yahya Kemal Caddesi, Sar?yer/Istanbul, Turkey
A
B Rumeli Hisar? Mahallesi, Lokma, Yahya Kemal Caddesi, Sar?yer/Istanbul, Turkey